At Home with Painting

At Home with Painting. Exhibition View 2024
Jelena Telecki Interior 2, 2021 Oil on linen